Domů

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi LŠF Liberec, s. r. o. a klienty (frekventanty). Přihlášením na kurz a zaplacením kurzovného klient stvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami.

Obecné informace

Účastníkem kurzu se klient stává až po přihlášení a  uhrazení kurzovného v požadovaném termínu. Oba úkony jsou ze strany LŠF Liberec potvrzeny e-mailem. Odeslání objednávky se považuje za uzavření smlouvy a klient i LŠF Liberec jsou povinni splnit veškeré další náležitosti (zaplacení kurzovného, úhradu storno poplatků, vrácení peněz při včasném stornování, …).

LŠF Liberec si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášený kurz z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných provozních nebo technických důvodů. V případě, že klient už uhradil kurzovné a nebude mít zájem o náhradní kurz nebo jiný termín, bude mu celá částka kurzovného neprodleně vrácena (do 10 dnů).

Ze stejných důvodů si LŠF Liberec vyhrazuje možnost změnit termíny konání kurzů.

Úhrada kurzovného

Kurzovné je poplatek účastníka za účast na kurzu. Pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak, je nutno kurzovné uhradit nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Jinak může dojít k vypovězení smlouvy ze strany LŠF Liberec, a to i bez souhlasu klienta. Tato skutečnost bude klientovi oznámena elektronicky (e-mailem).

Storno poplatky a zrušení účasti

Účastník je oprávněn zrušit účast na kurzu písemnou formou (e-mailovou zprávou). LŠF Liberec musí tuto informaci stejnou cestou potvrdit.

Po oboustranné dohodě můžou být podmínky zrušení účasti jiné.


Užití fotografií pořízených na kurzu

Fotografie pořízené na kurzu mohou být využity jak klienty, tak LŠF Liberec k nekomerčním účelům, zejména k vlastní propagaci.

Reklamační řád

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a obecným nařízením EU (GDPR) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Klient svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku) dává najevo, že si je vědom výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti LŠF Liberec. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a bez výslovného souhlasu uživatele nebudou zveřejněny, prodány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Závěrečné ustanovení

Klient se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé LŠF Liberec s rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. 

Pokud mezi LŠF Liberec a klientam dojde ke spotřebitelskému sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce  www.coi.cz

Dolů